Main

June 6, 2007

JoŽla Smiet eist Marazul huis op

Het kon natuurlijk niet uitblijven. Op 31 december 2006 won JoŽla Smiet de hoofdprijs in de eindejaarsloterij van TeleCuracao, officieel Antilliaanse Televisie Maatschappij (ATM) geheten en deel uitmakend van telecombedrijf UTS. De hoofdprijs was een splinternieuw en ingericht huis in het Marazul Dive Resort gelegen aan de westelijke punt van Curacao die daarom heel toepasselijk Westpunt heet.

Goede verhalen zonder rimpelingen bestaan niet. Kort voordat het lot van JoŽla Smiet getrokken werd was de hoofdprijs al op iemand anders gevallen en wel op Ugrasen Rattan uit Trinidad. Zijn winnende lot werd loud and clear voor de camera's van TeleCuracao getoond. De hoge UTS-employee die de trekking verzorgde oordeelde echter dat het lot ongeldig was op basis van het ontbreken van de ID. Rattan had in plaats daarvan zijn telefoonnummer in Trinidad ingevuld. Voor de juridische discussie wordt verwezen naar de post Kom er maar in Rijdende Rechters van 9 januari 2007.

Maar wie woont er nu in het huis? TeleCuracao heeft een afwachtende houding aangenomen en het huis aan niemand toebedeeld. Men voorziet dat noch JoŽla Smiet, noch Ugrasen Rattan er genoegen mee neemt als men tegen een van beiden zegt: "We hebben ons vergist. Het huis gaat naar de ander. Heel erg sorry hoor." De tijd tikt echter door en op 16 april heeft Rattan een rechtszaak aangespannen waarin hij eist dat het huis binnen dertig dagen aan hem wordt overgedragen.

Op 31 mei is ook JoŽla Smiet in actie gekomen, zie het Papiamentstalige artikel in de Extra van woensdag. Bij monde van haar advocaat Everett Wilsoe eist zij dat TeleCuracao het betreffende huis dan wel de waarde hiervan in geld vermeerderd met wettelijke rente voor vrijdag 8 juni aan haar overdraagt. Indien dit niet gebeurt stapt ook zij naar de rechter. Advocaat Wilsoe stelt dat JoŽla Smiet de winnares is van de eindejaarsloterij en derhalve niets van doen heeft met het dispuut tussen TeleCuracao en Ugrasen Rattan.

Maar dat laatste klopt niet. Immers, de rechter moet straks vaststellen wie de werkelijke winnaar is. De kans is groot dat het niet ingevulde ID geen geldige reden is het lot als ongeldig aan te merken. In dat geval is Ugrasen Rattan een huis rijker en kan JoŽla Smiet hoogstens een eis tot schadevergoeding indienen wegens gemaakte fouten bij de trekking waardoor TeleCuracao haar in de waan heeft gebracht een vermogen te hebben gewonnen.

Kom maar op met die rechtszaken en laat de rechters snel uitspraak doen. Bij voorkeur vůůr de eindejaarsloterij van 2007.

May 2, 2007

Marazul en Melchers: een tussenstand in twee rechtszaken

1. De kwestie Marazul

JoŽla Smiet van Curacao en Ugrasen Rattan uit Trinidad zijn niet met elkaar getrouwd maar vechten toch met elkaar om een huis. Het gaat om de hoofdprijs van de door Telecuracao/UTS georganiseerde eindejaarsloterij die plaatsvond op zondag 31 december 2006 op het parkeerterrein van de Maduro & Curiels Bank. De hoofdprijs was een compleet ingericht huis in het Marazul Dive Resort te Westpunt.

02.05.2007: Ugrasen Rattan uit Trinidad is vastbesloten het huis te Marazul op te eisen. Klik voor groter.Het verdient aanbeveling de post Kom er maar in Rijdende Rechters van 9 januari door te lezen niet in het minst vanwege de reacties. Hier volgt een beknopte samenvatting voor degenen die dit teveel moeite vinden.

Bij de live op tv uitgezonden trekking trok een hooggeplaatste UTS-employee het lot van Ugrasen Rattan als zijnde winnaar van de hoofdprijs. Dit was zichtbaar voor iedereen, ook voor de kijkers thuis. De UTS-employee keek het lot na en constateerde dat het ID-veld niet was ingevuld. Wel stond er een telefoonnummer afkomstig uit Trinidad op vermeld. De UTS-employee verklaarde het lot ongeldig en trok een nieuwe winnaar, JoŽla Smiet.

Toen het Ugrasen Rattan ter ore kwam dat aanvankelijk zijn lot het winnende was kwam hij in actie. In zijn perceptie is hij en niemand anders winnaar van het huis te Marazul. Immers, nergens stond vermeld dat het verplicht is om het ID-veld in te vullen. In Trinidad kent men geen Sedula (ID-kaart) zoals op Curacao, vandaar dat hij zijn telefoonnummer op heeft gegeven. Voorts staat onomstotelijk vast dat hij de Ugrasen Rattan is wiens lot uit de ton kwam en er is niemand die dat betwist.

Tot zover de beknopte samenvatting. Na een aantal mislukte pogingen van Rattan om tot een schikking te komen met Telecuracao/UTS heeft hij op maandag 16 april een rechtszaak aangespannen waarin hij eist dat Telecuracao/UTS het betreffende huis binnen 30 dagen na het vonnis aan hem overdraagt. Voor iedere dag dat Telecuracao/UTS hier niet aan voldoet eist Rattan een dwangsom van 5000 Antilliaanse guldens.

Volgens welingelichte kringen is het huis te Marazul ook niet aan JoŽla Smiet overgedragen. Het is niet bekend welke acties zij heeft ondernomen dan wel van plan is te ondernemen.

2. De zaak Melchers

De ontvoering van Claudia Melchers op maandagavond 12 september 2005 was een merkwaardige zaak, zie de posts Dossier Claudia Melchers en Dossier Claudia Melchers (2). Als losgeld eisten de ontvoerders 300 kilo cocaine en op woensdag 14 september liet men haar alweer vrij.

Al snel werd een link gelegd met Curacao. In eerste instantie kwam Izaan Moenir-Alam bovendrijven als hoofdverdachte. Op 28 september werd diens op Curacao wonende neef Lorenzo Moenir-Alam gearresteerd. Deze uitstekende bridger kent Claudia Melchers persoonlijk, onder andere van bridgevereniging Het Hok. Ten tijde van de ontvoering was hij toevallig even in Amsterdam. Op de avond van de ontvoering speelde Lorenzo bij Het Hok samen met Floris Nijland, huisvriend van Claudia Melchers.

Het Openbaar Ministerie ziet Lorenzo als het brein achter de ontvoering en eiste twaalf jaar gevangenisstraf. Dinsdag jongstleden veroordeelde de rechtbank in Amsterdam Lorenzo Moenir-Alam tot een gevangenisstraf van acht jaar. De straf viel lager uit dan de eis vanwege de korte duur van de ontvoering en het feit dat de ontvoerders geen geweld hebben gebruikt.

Desondanks gaat Lorenzo vrijwel zeker tegen het vonnis in beroep.

January 9, 2007

Kom er maar in Rijdende Rechters

Op de westelijke punt van Curacao, toepasselijk Westpunt genaamd, bevindt zich het nieuwe en prachtige Marazul Dive Resort. TeleCuracao, onderdeel van UTS, organiseerde een grote eindejaarsloterij met als hoofdprijs een volledig ingericht huis in het Marazul Dive Resort. Daar hadden veel mensen wel oren naar.

Als men in bepaalde winkels inkopen deed kreeg men afhankelijk van het aankoopbedrag een aantal blanco loten. Hierop dienden naam, telefoonnummer en id te worden ingevuld. Id staat voor identiteitsnummer, op Curacao bedoelt men er het nummer van de Sedula mee.

Ingevulde loten gooit men vervolgens in een ton. De loten werden ook uitgegeven in casino's en op andere plaatsen waar veel (cruise-)toeristen komen. Zij waren van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Joela Smiet vooralsnog winnares van de eindejaarsloterij van TeleCuracao. Klik voor groter.Op zondag 31 december vond onder grote belangstelling de trekking plaats op de parkeerplaats van de Maduro & Curiels Bank (MCB). Eerst gingen de kleine prijzen eruit, maar toen was daar het moment waar iedereen op wachtte.

Het huis in het Marazul Dive Resort. Het lot werd uit de bak gevist en onmiddellijk voor de camera getoond. Het winnende lot was afkomstig uit het Emerald Casino en de gelukkige winnaar (b)leek op grond van het telefoonnummer uit Trinidad te komen.

(B)leek, want de plaats op het lot waar de id ingevuld had moeten zijn was leeg. De man die de loten uit de bak viste beoordeelde het lot als ongeldig en trok een nieuwe winnaar.

Ditmaal was de 22-jarige UNA-studente Joela Smiet de gelukkige. Een dag later verscheen zij in het journaal op TeleCuracao en bracht op enthousiaste en professionele wijze verslag uit van haar gevoelens bij het winnen van het huis.

"Maar wat als de man uit Trinidad zijn prijs op komt eisen?"

Directeur Hugo Lew Jen Tai van TeleCuracao was stellig in zijn commentaar. Door het niet ingevulde id-veld was het lot ongeldig. Immers, hoe kan men anders vaststellen om welke persoon het gaat? Er zijn veel mensen met dezelfde naam.

Inmiddels is de man uit Trinidad inderdaad weer op Curacao. Vreemd is dat niet, de heer Ugrasen Rattan reist regelmatig vanuit Trinidad & Tobago naar Curacao om in de Free Zone handelswaar in te kopen. Hij verblijft altijd in het Marriott Hotel en is een veelvuldig bezoeker van het aldaar gevestigde Emerald Casino.

Ondanks dat het id-veld van zijn lot leeg was claimt Ugrasen Rattan zijn huis in het Marazul Dive Resort en wel op de volgende gronden:

  • Ten eerste stond nergens op het lot noch op de ton waarin het lot gedeponeerd werd te lezen dat het id-veld verplicht ingevuld diende te worden.
  • Ten tweede is duidelijk vastgesteld dat hij en hij alleen de Ugrasen Rattan is die het in eerste instantie winnende lot heeft ingevuld. Zijn telefoonnummer staat op het lot en aangezien vaststaat dat het lot in het Emerald Casino is ingeleverd kan men bij het Marriott Hotel eenvoudig zijn id achterhalen. Want Ugrasen Rattan is bekend bij het personeel van het casino.
  • Ten derde zijn wel degelijk kleinere prijzen uitgegeven op loten met een niet ingevuld id-veld.

Kansloos lijkt Rattan zeker niet in een rechtszaak. Het is tijd voor de Rijdende Rechters om te oordelen. Wat moet er gebeuren met betrekking tot de volgende punten:

  • Kan TeleCuracao volhouden dat een ingevuld id-veld verplicht is, ondanks dat dit nergens op het lot noch op de ton vermeld staat?
  • Had TeleCuracao in haar ogen ongeldige loten van tevoren uit de bak moeten filteren?
  • In hoeverre speelt het feit dat bij kleinere prijzen een oogje dicht werd geknepen met betrekking tot het niet invullen van het id-veld een rol?
  • Zag TeleCuracao wellicht liever een Curacaose winnaar, bijvoorbeeld uit oogpunt van publiciteit?

Indien Ugrasen Rattan door de rechter in het gelijk wordt gesteld, met andere woorden dat hij in feite de winnaar is van de eindejaarsloterij, wat dient er dan te gebeuren:

  • Dient het huis in het Marazul Dive Resort toegewezen te worden aan Ugrasen Rattan of blijft Joela Smiet eigenares?
  • Dient degene van de twee die het huis niet krijgt hiervoor schadeloos gesteld te worden en zo ja op welke wijze?
  • Kan het zo zijn dat men als organisator van een loterij bij het maken van een juridische fout zelf de grote verliezer wordt?

Meer vragen dan antwoorden, maar het is een interessante kwestie. De Rijdende Rechters kunnen los gaan.